Qian Xi Bountiful Garden Ang Pow Rates 2016

Qian Xi Bountiful Garden banquet rates per table for 2016 (after ++):
Wedding Lunch Weekday (Mon-Thur): $618
Wedding Dinner Weekday (Mon-Thur): $618

Wedding Lunch Weekend (Fri-Sun): $618
Wedding Dinner Weekend (Fri-Sun): $618

Above prices include prevailing taxes.

Ang pow rate per Pax to break even (after +++):
Wedding Lunch Weekday (Mon-Thur): $62
Wedding Dinner Weekday (Mon-Thur): $62

Wedding Lunch Weekend (Fri-Sun): $62
Wedding Dinner Weekend (Fri-Sun): $62